عضو هیئت علمی دانشکده برق و کامپیوتر
دکتر محمد رضا ابوالقاسمی دهاقانی