دکتر محمد رضا کاظمی
دکتر محمد رضا کاظمی پژوهشگر پسا دکتری
دکتر فریده شاکریان
دکتر فریده شاکریان پژوهشگر گروه علوم اعصاب شناختی
شهریار رزقی شیرسوار
شهریار رزقی شیرسوار پژوهشگر آزمایشگاه فناوری‌های مغز
زهرا رضوی
زهرا رضوی
علیرضا ابوالقاسمی
علیرضا ابوالقاسمی پژوهشگر آزمایشگاه فناوری‌های مغز
زینب قاسم زاده
زینب قاسم زاده پژوهشگر روان شناسی شناختی و تکامل کودک
فراز قدرتی زاده
فراز قدرتی زاده پژوهشگر گروه فناوری‌های نوظهور در مدیریت
سمانه سادات نواب کاشانی
سمانه سادات نواب کاشانی پژوهشگر روان شناسی شناختی و تکامل کودک
مطهره پوررحیمی
مطهره پوررحیمی پژوهشگر آزمایشگاه فناوری‌های مغز
نسترن درجانی
نسترن درجانی پژوهشگر آزمایشگاه فناوری‌های مغز
امید ابوالقاسمی
امید ابوالقاسمی پژوهشگر حوزه مارکتینگ
محمد ربیعی قهفرخی
محمد ربیعی قهفرخی پژوهشگر آزمایشگاه فناوری‌های مغز
امیرعلی سلطانی تهرانی
امیرعلی سلطانی تهرانی پژوهشگر آزمایشگاه فناوری‌های مغز
نیلوفر شه دوست
نیلوفر شه دوست پژوهشگر آزمایشگاه فناوری‌های مغز
زهرا سلیمی
زهرا سلیمی پژوهشگر علوم اعصاب شناختی
سپهر سیما
سپهر سیما پژوهشگر گروه علوم اعصاب شناختی
محمدحسین حاجی‌کاظم‌نیلی
محمدحسین حاجی‌کاظم‌نیلی پژوهشگر آزمایشگاه فناوری‌های مغز
حسام جلادتی
حسام جلادتی پژوهشگر گروه فناوری‌های نوظهور در مدیریت
محمد مهدی ابوالقاسمی دهاقانی
محمد مهدی ابوالقاسمی دهاقانی پژوهشگر آزمایشگاه فناوری‌های مغز
زهرا نصیری
زهرا نصیری پژوهشگر گروه علوم اعصاب شناختی
بهزاد مهرتاش
بهزاد مهرتاش پژوهشگر گروه علوم اعصاب شناختی
فرزانه طالب
فرزانه طالب پژوهشگر آزمایشگاه فناوری‌های مغز
سحر دالوند
سحر دالوند پژوهشگر گروه علوم اعصاب شناختی
آسیه رضایی نیاسر
آسیه رضایی نیاسر پژوهشگر گروه علوم شناختی
پریسا نویدی
پریسا نویدی پژوهشگر علوم شناختی
امیر حسین سقزچی
امیر حسین سقزچی پژوهشگر گروه فناوری‌های نوظهور در مدیریت
سروش صفری
سروش صفری پژوهشگر گروه علوم شناختی
سپیده هدایتی
سپیده هدایتی پژوهشگر گروه علوم اعصاب شناختی
صبا کوشامقدم
صبا کوشامقدم پژوهشگر گروه علوم اعصاب شناختی
آزاده بریمانی
آزاده بریمانی پژوهشگر گروه علوم شناختی برای معماران
دکتر سعید مسعود نیا
دکتر سعید مسعود نیا پژوهشگر گروه علوم اعصاب شناختی
شهرزاد بهمنی
شهرزاد بهمنی پژوهشگر گروه علوم اعصاب شناختی
یاسر عباس زاده
یاسر عباس زاده پژوهشگر آزمایشگاه فناوری‌های مغز
محمد امیر لطفی
محمد امیر لطفی پژوهشگر گروه مدیریت منابع انسانی شناختی
نوید ناجی
نوید ناجی پژوهشگر گروه علوم اعصاب شناختی
یامین باقری
یامین باقری پژوهشگر گروه علوم اعصاب شناختی
امیرهمایون حلاجیان
امیرهمایون حلاجیان پژوهشگر گروه علوم اعصاب شناختی
پدرام ادیب‌فر
پدرام ادیب‌فر پژوهشگر گروه فناوری‌های نوظهور در مدیریت
فاطمه جواهری
فاطمه جواهری پژوهشگر علوم اعصاب شناختی
محمد زمانی
محمد زمانی پژوهشگر علوم اعصاب شناختی
امیرمهدی حیدری
امیرمهدی حیدری پژوهشگر علوم اعصاب شناختی
دانیال کاردر رستمکلائی
دانیال کاردر رستمکلائی پژوهشگر حوزه روانپزشکی زیستی
ستاره شیرعلیان
ستاره شیرعلیان پژوهشگر گروه فناوری‌های نوظهور در مدیریت
سیده تبسم عبدالهی کیوانی
سیده تبسم عبدالهی کیوانی پژوهشگر علوم اعصاب شناختی