دکتر محمد رضا کاظمی
دکتر محمد رضا کاظمی پژوهشگر پسا دکتری
دکتر فریده شاکریان
دکتر فریده شاکریان پژوهشگر گروه علوم اعصاب شناختی
حسام جلادتی
حسام جلادتی پژوهشگر گروه فناوری‌های نوظهور در مدیریت
فراز قدرتی زاده
فراز قدرتی زاده پژوهشگر گروه فناوری‌های نوظهور در مدیریت
امیر حسین سقزچی
امیر حسین سقزچی پژوهشگر گروه فناوری‌های نوظهور در مدیریت
سحر دالوند
سحر دالوند پژوهشگر گروه علوم اعصاب شناختی
زینب قاسم زاده
زینب قاسم زاده پژوهشگر روان شناسی شناختی و تکامل کودک
آسیه رضایی نیاسر
آسیه رضایی نیاسر پژوهشگر گروه علوم شناختی
سمانه سادات نواب کاشانی
سمانه سادات نواب کاشانی پژوهشگر روان شناسی شناختی و تکامل کودک
علیرضا ابوالقاسمی
علیرضا ابوالقاسمی پژوهشگر آزمایشگاه فناوری‌های مغز
مطهره پوررحیمی
مطهره پوررحیمی پژوهشگر آزمایشگاه فناوری‌های مغز
نسترن درجانی
نسترن درجانی پژوهشگر آزمایشگاه فناوری‌های مغز
نیلوفر شه دوست
نیلوفر شه دوست پژوهشگر آزمایشگاه فناوری‌های مغز
محمد ربیعی قهفرخی
محمد ربیعی قهفرخی پژوهشگر آزمایشگاه فناوری‌های مغز
امیرعلی سلطانی تهرانی
امیرعلی سلطانی تهرانی پژوهشگر آزمایشگاه فناوری‌های مغز
محمد مهدی ابوالقاسمی دهاقانی
محمد مهدی ابوالقاسمی دهاقانی پژوهشگر آزمایشگاه فناوری‌های مغز
زهرا نصیری
زهرا نصیری پژوهشگر گروه علوم اعصاب شناختی
پریسا نویدی
پریسا نویدی پژوهشگر علوم شناختی
آزاده بریمانی
آزاده بریمانی پژوهشگر گروه علوم شناختی برای معماران
بهزاد مهرتاش
بهزاد مهرتاش پژوهشگر گروه علوم اعصاب شناختی
سپهر سیما
سپهر سیما پژوهشگر گروه علوم اعصاب شناختی
سپیده هدایتی
سپیده هدایتی پژوهشگر گروه علوم اعصاب شناختی
صبا کوشامقدم
صبا کوشامقدم پژوهشگر گروه علوم اعصاب شناختی
شهرزاد بهمنی
شهرزاد بهمنی پژوهشگر گروه علوم اعصاب شناختی
سروش صفری
سروش صفری پژوهشگر گروه علوم شناختی
محمد امیر لطفی
محمد امیر لطفی پژوهشگر گروه مدیریت منابع انسانی شناختی
فرزانه طالب
فرزانه طالب پژوهشگر آزمایشگاه فناوری‌های مغز
دکتر سعید مسعود نیا
دکتر سعید مسعود نیا پژوهشگر گروه علوم اعصاب شناختی
نوید ناجی
نوید ناجی پژوهشگر گروه علوم اعصاب شناختی
یاسر عباس زاده
یاسر عباس زاده پژوهشگر آزمایشگاه فناوری‌های مغز
یامین باقری
یامین باقری پژوهشگر گروه علوم اعصاب شناختی
امیرهمایون حلاجیان
امیرهمایون حلاجیان پژوهشگر گروه علوم اعصاب شناختی