مهندس محمد امین شیرزاد
مهندس محمد امین شیرزاد مدیر عامل تیم پژوهشی فراز پردازان
امید ابوالقاسمی
امید ابوالقاسمی پژوهشگر حوزه مارکتینگ
زهرا نصیری
زهرا نصیری پژوهشگر گروه علوم اعصاب شناختی
دکتر فرید عابدین درکوش
دکتر فرید عابدین درکوش رئیس هیئت مدیره شرکت پدیده عصر علم و فناوری کریمان
دکتر سمیه خوش سرور
دکتر سمیه خوش سرور مدیر عامل شتابدهنده فناوری های مالی نوآفرین
مهندس عماد باقری
مهندس عماد باقری مدیر عامل شرکت معاملات هوشمند مالی نوآفرین
مهندس سید احسان حسینی نسب
مهندس سید احسان حسینی نسب مدیرعامل شرکت پدیده عصر علم و فناوری کریمان
دکتر محمد محسن عبدالرشید
دکتر محمد محسن عبدالرشید نایب رئیس هیئت مدیره شرکت پدیده عصر فناوری کریمان
دکتر ابراهیم کوشا
دکتر ابراهیم کوشا کارشناس مکانیک شرکت پدیده عصر علم و فناوری کریمان
ستاره شیرعلیان
ستاره شیرعلیان پژوهشگر گروه فناوری‌های نوظهور در مدیریت