دکتر مجید نیلی احمدآبادی
دکتر مجید نیلی احمدآبادی عضو هیئت علمی همکار پژوهشی پژوهشکده فناوری های همگرا
دکتر احسان چیت ساز
دکتر احسان چیت ساز عضو هیئت علمی همکار پژوهشی پژوهشکده فناوری های همگرا
دکتر یوسف مقدس تبریزی
دکتر یوسف مقدس تبریزی عضو هیئت علمی همکار پژوهشی پژوهشکده فناوری های همگرا
دکتر هادی مرادی سبزوار
دکتر هادی مرادی سبزوار عضو هیئت علمی همکار پژوهشی پژوهشکده فناوری های همگرا
دکتر عبدالحسین وهابی
دکتر عبدالحسین وهابی عضو هیئت علمی همکار پژوهشی پژوهشکده فناوری های همگرا
دکتر محمد رضا ناظم زاده
دکتر محمد رضا ناظم زاده عضو هیئت علمی همکار پژوهشی پژوهشکده فناوری های همگرا
دکتر رضا خسروآبادی
دکتر رضا خسروآبادی عضو هیئت علمی همکار پژوهشی پژوهشکده فناوری های همگرا
دکتر فاطمه دهقانی آرانی
دکتر فاطمه دهقانی آرانی عضو هیئت علمی همکار پژوهشی پژوهشکده فناوری های همگرا
دکتر عباس جواهری
دکتر عباس جواهری عضو هیئت علمی همکار پژوهشی پژوهشکده فناوری های همگرا