دکتر رضا کاظمی
دکتر رضا کاظمی مدیر پژوهش‌های علوم اعصاب شناختی
دکتر مهدی ایوانی
دکتر مهدی ایوانی سرپرست آزمایشگاه نوروفیزیولوژی
زینب مصطفوی
زینب مصطفوی