زینب السادات مصطفوی
زینب السادات مصطفوی مدیر آموزش و پژوهش
دکتر رضا کاظمی
دکتر رضا کاظمی مدیر پژوهش‌های علوم اعصاب شناختی
دکتر مهدی ایوانی
دکتر مهدی ایوانی سرپرست آزمایشگاه نوروفیزیولوژی