شناخت "گرم" نشان دهنده فرآیندهای شناختی مرتبط با هیجانات است ، یعنی فرایندهای شناختی که با احساس یا هیجان مرتبط هستند. در MDD ، شناخت "گرم" شامل سوگیری توجه منفی (اولویت اطلاعات منفی) ، افزایش ادراک و حافظه برای نشانه های منفی و/یا کاهش درک و حافظه برای نشانه های مثبت  و همچنین ناهنجاری در پردازش پاداش و تنبیه از جمله واکنش بیش از حد به بازخورد منفی و حساسیت بیش از حد به بازخورد مثبت و محرک پاداش است. تمایز بین شناخت "گرم" و "سرد" تا حدودی قراردادی است زیرا این دو جنبه از شناخت بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند ، اما نشان می دهد که افسردگی با ناهنجاری هایی در دو بعد متمایز (هر چند تعاملی) از شناخت همراه است: تغییرات کیفی در شناخت "گرم" (یعنی تغییرات در ماهیت فرایندهای شناختی) و تغییرات کمی در شناخت "سرد" (یعنی نقص در عملکرد عصب شناختی).


محصول نهایی این طرح، پکیج نرم افزاری خواهد بود که تمامی تست های استاندارد شناخته شده برای شناخت گرم را خواهد داشت. همچنین دارای یک بانک داده نرمال (500 نفر) و بیماران مبتلا به اختلالات خلقی (افسردگی تک قطبی و دو قطبی) برای شناسایی مارکرهای شناختی خواهد بود. این نرم افزار یک ابزار ارزیابی شناختی است که برای ارزیابی نقایص شناخت گرم بیمار مبتلا به افسردگی استفاده خواهد شد. یک رایانه می تواند داده های حاصل از آزمون شناختی را به عنوان داده های ورودی دستگاه دریافت کند و ذخیره کند، کارهایی که رایانه باید انجام دهد عبارت است از: اجرای یک یا چند آزمون ؛ تولید داده های آزمون، ذخیره سازی و تجزیه و تحلیل داده ها.


Dr-kazemi (1)