معرفی

یکی از حوزه‌های کلیدی در مدیریت منابع‌انسانی، ‌اندازه‌گیری و ارزیابی عملکرد است. این فرآیند به ارزیابی نقش افراد در جهت دستیابی به اهداف سازمان می‌پردازد و شامل جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل یا گزارش اطلاعات مربوط به عملکرد یک فرد، گروه، سازمان و یا یک سیستم می‌باشد. در این راستا برنامه‌های آموزشی متنوعی وجود دارد که برای آگاهی، کسب مهارت، استفاده از ابزارها و کسب دانش برای کارکنان و مدیران تکامل یافته‌اند. با این حال، همه این برنامه‌ها تأثیر محدودی دارند، چرا که همه افراد در عملکرد شغلی خود محدودیت‌هایی دارند که از ظرفیت و توان خود فرد سرچشمه می‌گیرد. در واقع عملکرد شناختی هر فردی با فرد دیگر متفاوت و منحصر به فرد می‌باشد و ریشه این موضوع به تفاوت کارکرد‌های عصبی و شناختی مغز آن‌ها بازمی‌گردد.
این طرح پژوهشی با استفاده از دستاورد‌های تحقیقات حوزه‌های روانشناسی، علوم اعصاب، علوم شناختی و رفتاری در زمینه مدیریت منابع انسانی به بازطراحی شیوه ارزیابی عملکرد در حوزه منابع انسانی پرداخته و با اصلاح فرآیند‌های سنتی موجود در سازمان‌ها، شیوه‌های نوین و جدید‌تری را در جهت بهبود پیش‌بینی‌های مدیران از عملکرد نیروی انسانی در محیط سازمان ارائه می‌دهد. در این پژوهش با کمک بررسی دستاوردهای مطالعات میان رشته‌ای صورت گرفته در پژوهشگاه فناوری‌های همگرا دانشگاه تهران و با تکیه بر یافته‌های «علوم اعصاب اجتماعی» و شاخه‌ی نوین «علوم اعصاب شناختی سازمانی» به توسعه کارکرد‌های مدیریت منابع‌انسانی شناختی و عصبی به صورتی کاملا تخصصی، پرداخته ایم.

بروندادهای پروژه

 • ایجاد مرکز ارزیابی عملکرد مبتنی بر علوم اعصاب شناختی؛
 • طراحی مدل نوین ارزیابی عملکرد مبتنی بر هوش‌مصنوعی؛
 • طراحی چارچوب استخدام مبتنی بر کارکردهای شناختی و عصبی؛
 • شناسایی تست‌های کارآمد علوم شناختی و عصبی جهت ارزیابی عملکرد؛
 • طراحی چارچوب توسعه مهارت‌ها و نیاز‌های فردی و سازمانی نیروی انسانی؛
 • طراحی مدل نوین ارزیابی عملکرد شناختی و عصبی در راستای اهداف سازمان؛
 • برقراری ارتباط میان داده‌های علوم اعصاب شناختی و شیوه سنتی ارزیابی عملکرد؛
 • ایجاد یک ابزار دقیق و مکمل برای اندازه‌گیری شاخص‌های مربوط به موفقیت شغلی؛
 • شناسایی و طراحی  شیوه‌های مناسب نگهداشت استعداد به کمک رویکرد داده محور؛
 • بهبود مدل شایستگی سازمان بر اساس کارکرد‌های شناختی و عصبی مناسب فعالیت‌ها؛
 • طراحی مکانیزم تخصیص هوشمند پاداش به واسطه بهره‌گیری الگوریتم هوش مصنوعی؛
 • طراحی بسته‌های نوآورانه آزمون‌های شناختی و عصبی برای ارزیابی عملکرد نیروی انسانی؛
 • کمی‌سازی OKR و KPI های سازمانی بر اساس علوم اعصاب شناختی برای استخراج مدل نوین ارزیابی.

Cognitive HR (1)