معرفی

از میان عوامل مختلف تأثیرگذار بر موفقیت سازمان ها و حفظ پویایی و تحول آن ها،  نقش رهبری سازمانی به روشنی قابل درک است. ماهیت رهبری به طور طبیعی بر اقدامات و اعمالی متمرکز است که بیشتر جنبه ذهنی-شناختی، مغزی-عصبی و روانی-اجتماعی داشته و امروز گسترش علوم شناختی، علوم اعصاب شناختی، علوم اعصاب سازمانی و علوم اعصاب اجتماعی امکان درک هر چه بیشتر ماهیت رهبری را فراهم نموده است.
از سوی دیگر، فناوری ها و راهبردهای معرفی شده عصب-شناختی، امکان مطالعه و عینیت بخشیدن هر چه بیشتر به شایستگی های رهبری شده است و مطالعات توسعه رهبری را با شواهد و مستندات بیشتری، قوّت بخشیده است.
به طور طبیعی اولین گام در توسعه رهبری سازمانی، ارزیابی شایستگی های رهبری و فراهم نمودن روش هایی برای توسعه آنها خواهد بود. در میان تنوعی از شایستگی های مختلف، ماهیت و طبیعت رهبری بیشتر بر شایستگی های عصب-شناختی متکی می باشد که پژوهش حاضر تمرکز خود را بر این شایستگی ها قرار داده است.
پژوهش حاضر با تفکر میان رشته ای و با اتکا به مطالعات علوم شناختی، توسعه رهبری و فناوری، به طراحی نرم افزاری برای ارزیابی شایستگی های عصب-شناختی مورد نیاز در رهبری سازمانی پرداخته و به دنبال آن است تا ضمن علمی-فنی نمودن هر چه بیشتر این ارزیابی، امکان استفاده آسان و روزمره از این نرم افزار ارزیابی را برای رهبران سازمانی فراهم نماید.
انتظار می رود، نرم افزار ارزیابی شایستگی های عصب- شناختی، منبع قابل اتکایی برای شناخت نقاط قوت و نقاط قابل بهبود رهبران در توسعه ظرفیت های رهبری آن ها باشد و بتواند دسترسی روزانه و عملی برای توسعه رهبری سازمانی شناختی، پیشنهاد بدهد.

محصول

این محصول که به صورت نرم افزار ارزیابی و با هدف ارزیابی شایستگی های عصب-شناختی و با ترکیب علوم شناختی، فناوری و توسعه رهبری، طراحی خواهد شد، شامل بخش ها و دستاوردهای کلیدی ذیل خواهد بود:

. طراحی مدل ارزیابی شایستگی های عصب-شناختی رهبران سازمانی
. ایجاد بانک شایستگی های عصب-شناختی رهبران سازمانی
 شناسایی شایستگی های عصب شناختی خودرهبری
شناسایی شایستگی های عصب شناختی رهبری تیم های سازمانی
شناسایی شایستگی های عصب شناختی رهبری سازمانی
. تدوین بسته های شایستگی عصب-شناختی رهبران سازمانی
. ساخت ابزارهای  ارزیابی شایستگی های عصب-شناختی رهبران سازمانی
. شناسایی ابزارهای استاندارد ارزیابی شایستگی های عصب-شناختی رهبران سازمانی
.  طراحی سناریوهای ارزیابی شایستگی های عصب-شناختی رهبران سازمانی
. گزارش ارزیابی شایستگی های عصب-شناختی
. نمودارهای تحلیلی ارزیابی شایستگی های عصب-شناختی


شایستگی عصب شناختی