نقش آفرینی دانشجویان مستعد در حل مسئله واقعی، ایجاد شبکه‌ای از افراد توانمند، افزایش مهارت‌های اجتماعی دانشجویان، هدایت استعدادها به سوی شناسایی و حل مسائل راهبردی و افزایش اتحاد دستگاه‌های اجرایی، مراکز علمی و بخش خصوصی از اهداف طرح شهید احمدی روشن است.

13

1_3

12

دراین کارگاه دانشجویان با مباحث ذیل آشنا شدند:

  • تحلیل سیگنال های نوار مغزی (EEG) در بررسی دادگان بیماران افسرده و دادگان BCI Competition III (P300speller)
  • آشنایی با مباحث اولیه و الگوریتم های یادگیری ماشین در پردازش سیگنال های مغزی (EEG)
  • آشنایی با مباحث اولیه پیش پردازش سیگنال های مغزی در دو نرم افزار WinEEG و EEGLAB
  • استفاده از دادگان بیماران افسرده در مراحل مختلف پیش پردازش
  • آشنایی با تحلیل های زمانی و فرکانسی و زمان-فرکانسی (ویولت) در متلب
  • آشنایی با مباحث اولیه یادگیری ماشین (1) (شامل مباحث اولیه استخراج ویژگی و انتخاب ویژگی با متدهای مختلف)
  • آشنایی با مباحث اولیه یادگیری ماشین(2)(شامل آشنایی با انواع روش های اعتبارسنجی و طبقه بندی دادگان)
  • آشنایی ابتدایی با تحلیل دادگان BCI Copmetition III