واسط مغز-ماشین به ابزاری گفته می‌شود که با استفاده از خواندن و رمزگشایی فعالیت مغز، دستورات و فعالیت آن را به ماشین یا رایانه انتقال می‌دهد تا این اطلاعات به دستور‌هایی برای حرکت و کنترل ربات یا تصمیم‌گیری آن تبدیل شود.
خواندن اطلاعات مغز در این گروه از طریق دستگاه الکتروانسفالوگرام صورت می‌پذیرد و فعالیت الکتریکی نورون های مغزی در نواحی مختلف سر دریافت می‌شود. در مرحله ی بعد با حذف کردن نویز‌ها و اطلاعات نامربوط ویژگی‌هایی پیدا می‌شود که از آن‌ها می‌توان جهت تشخیص فعالیت مغزی استفاده نمود.
پروژه پیشنهادی به کمک ثبت الکتروفیزیولوژی از مغز مخاطبانی که در محیط شبیه ساز رانندگی قرار گرفته اند، امکان دسترسی مستقیم راننده به فرامین مغز را میسر خواهد کرد. برای مثال به کمک سیگنال‌های رمزگشایی شده در این پروژه، چند صد میلی ثانیه سریعتر از آنکه پا دستور ترمز را اجرا کند، واسط مغز ماشین طراحی شده سیستم ترمز را برای کاهش خطر احتمالی فعال خواهد کرد. درواقع، اگر راننده‌ای با سرعت 100 کیلومتر بر ساعت در حال حرکت باشد و مانعی ببیند با استفاده از این تکنولوژی میتوان 27 متر زودتر ترمز کند و در مواقع اضطراری جان راننده را نجات دهد. این پروژه علاوه بر تامین گزینه‌های بسیار مناسب برای شرکت‌های خودرو سازی، می‌تواند جهت بهبود رانندگی افراد سالخورده و افزایش مهارت رانندگان خاص (ماشین‌های سنگین، آمبولانس و ماشین پلیس) نیز به کار گرفته شود.