پژوهشکده فناوری‌های همگرا؛ جهت همکاری پژوهشگران در آزمایشگاه فناوری‌های مغز از بین دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دعوت به همکاری می‌ نماید.

متقاضیان  واجد شرایط روزمه علمی-پژوهشی  و کاری  خود را به نشانی ذیل ارسال نمایند
nbic@ut.ac.ir
88225391