پژوهشکده فناوری های همگرا" با هدف کلی توسعه فعالیت های نوآوری، پژوهشی و آموزشی در حوزه های شناختی، بایو، اطلاعات و نانو(انبیک) به صورت همگرا با بهره گیری از جامعیت، مرجعیت و توانمندی های گسترده و متنوع دانشگاه تهران، با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران و حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تأسیس می گردد. پژوهشکده فناوری های همگرا که در این اساسنامه به اختصار پژوهشکده خوانده می شود وابسته به دانشگاه تهران می باشد. مرکز فعالیت این پژوهشکده در تهران است.

1           هدایت پژوهش و توسعه فناوری در دانشکده های مختلف دانشگاه به صورت میان رشته ای، هم افزا و منسجم در راستای توسعه علوم و فناوری های کلیدی همگرا با ارزش افزوده کلان و راهبردی برای دانشگاه و کشور؛

2           تربیت نیروی انسانی بین رشته ای مورد نیاز کشور در حوزه علوم و فناوری های شناختی، بایو، اطلاعات و نانو با هدایت و حمایت از پژوهش و آموزش میان رشته ای در این حوزه ها در دانشکده های مربوط؛

3           استفاده بهینه از ویژگی میان رشته ای علوم و فناوری های همگرا جهت فعال سازی و ایجاد تحرک در آموزش، پژوهش و توسعه فناوری در کلیه رشته های مرتبط در دانشگاه؛

4           ارتقاء و تحکیم موقعیت علمی و فناوری کشور و دانشگاه تهران در زمینه های علوم فناوری های شناختی، بایو، اطلاعات و نانو در سطح جهانی.