در جریان نشست انجام شده با ستاد علوم و فناوری های شناختی حمایت از برنامه‌های همگرا و اختصاص دو پسا دکتری انجام شده است.
اولویت میزبانی پژوهشکده جهت برگزاری چالش‌ها و برنامه‌های آموزشی ستاد مورد توافق و بررسی قرار گرفته است.