از آنجا که آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز، صرفا محیطی برای ارائه خدمات است، تعاملات علمی و پژوهش‌های محققین می تواند با وابستگی همگرا صورت گیرد.مشاوره در زمینه فعالیت‌ها غیر انسانی آزمایشگاه نیز از جمله محورهای همکاری آزمایشگاه است.