موضوع این همکاری در راستای تشکیل و توسعه هسته های نخبگانی (طرح شهید احمدی روشن)، با رویکرد تربیت نیروی انسانی مستعد و متعهد در بستر حل مسائل مرتبط با موضوع‌های  فناوری‌های همگرا و زمینه‌سازی برای اثرگذاری آنان است.
این طرح با ایجاد هسته ‌های مسئله ‌محور متشکل از دانشجویانی که از حداقل امتیاز نخبگی برخوردارند در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا، طی مدت زمان نه ماهه، با راهبری و مدیریت اساتید خبره که سابقه فعالیت حول موضوعات مهم و اساسی کشور را دارند، اجرا می‌شود. هر یک از هسته ‌های شرکت کننده در این طرح، با تمرکز روی موضوعی خاص، به حل مسئله ‌ای از مسائل کشور می‌پردازند. و در نهایت پروژه ‌های اجرا شده توسط هسته‌ های شرکت ‌کننده، توسط اساتید داور، ارزیابی و رتبه‌ بندی می‌شوند.
هدف کلی یک هسته نخبگانی، تربیت و آموزش مستعدین در بستر حل یک مسئله واقعی، زیر نظر یک خبره می باشد. طی فرآیند راه اندازی و تشکیل یک هسته نخبگانی اهداف زیر نیز دنبال می گردد:
•    آموزش و توانمندسازی دانشجویان مستعد در قالب حل یک مسئله واقعی؛
•    رشد و نمو مستعدین زیرنظر خبرگان توانمند؛
•    هدایت دانشجویان مستعد برای شناسایی مسائل راهبردی کشور؛
•    ایجاد شبکه دانشجویان مستعد مرتبط با یکدیگر؛
•    افزایش مهارت‌‌های اجتماعی و روحیه خودباوری دانشجویان؛
•    افزایش اعتماد دستگاه‌های اجرائی، مراکز علمی و بخش خصوصی به برگزیدگان.