استادیار پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر هوش ماشین و رباتیک شماره تماس : ۸۲۰۸۹۷۸۱ اتاق : ۳۲۲-۲
محمدرضا ابوالقاسمی دهاقانی

سمت ها

پژوهشگرپژوهشکده علوم شناختی
(1397 تا اکنون)

تحصیلات و تحصیلات تکمیلی:

پسا دکتری, پژوهشکده علوم شناختی
(1393 تا 1397)
دانشجوی دکتری, پژوهشکده علوم شناختی
(1388 تا 1393)

علایق پژوهشی:

  • بازشناسی و طبیقه بندی شی
  • مکانیسم های عصبی توجه و تصمیم گیری
  • اوتیسم و اختلال رشد عصبی
  • رابط ماشین مغز