استاد روانشناسی‌ شماره تماس: 61117477 اتاق: ۱۳۴ پست الکترونیکی: rrostami@ut.ac.ir
رضا رستمی

رییس پژوهشکده علوم همگرا 

صاحب امتیاز مرکز درمان اعتیاد آتیه

بنیاد اولین مرکز جامع اعصاب و روان با روش های درمانی جدید

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، علوم پزشکی شهید بهشتی، روان پزشکی۱۳۷۸ ← ۱۳۸۱

دکتری عمومی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، پزشکی عمومی۱۳۶۷ ← ۱۳۷۵

علایق پژوهشی: 

۱- نوروساینس بالینی 

۲- روشهای تحریک مغزی مغناطیسی و الکتریکی 

۳- روانشناسی شناختی 

۴- توانبخشی شناختی 

۵- تصویربرداری عملکردی مغز