محمدرضا ابوالقاسمی دهاقانی
محمدرضا ابوالقاسمی دهاقانی معاون علمی و فناوری