رضا رستمی
رضا رستمی رئیس پژوهشکده
محمد رضا ابوالقاسمی
محمد رضا ابوالقاسمی معاون علمی- پژوهشی
زینب السادات مصطفوی
زینب السادات مصطفوی کارشناس آموزش و پژوهش
حسن صمدی
حسن صمدی مدیر داخلی
مطهره پوررحیمی
مطهره پوررحیمی پژوهشگر
نسترن درجانی
نسترن درجانی پژوهشگر
سمانه سادات نواب کاشانی
سمانه سادات نواب کاشانی پژوهشکر روان شناسی شناخت و تکامل کودک
زینب قاسم زاده
زینب قاسم زاده پژوهشکر روان شناسی شناخت و تکامل کودک
محمد ربیعی قهفرخی
محمد ربیعی قهفرخی دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش کنترل دانشکده برق دانشگاه تهران
امیرعلی سلطانی تهرانی
امیرعلی سلطانی تهرانی پژوهشگر