دکتر رضا رستمی
دکتر رضا رستمی رئیس پژوهشکده
دکتر محمد رضا ابوالقاسمی دهاقانی
دکتر محمد رضا ابوالقاسمی دهاقانی معاون علمی- پژوهشی
زینب السادات مصطفوی
زینب السادات مصطفوی مدیر آموزش و پژوهش
دکتر یوسف مقدس تبریزی
دکتر یوسف مقدس تبریزی عضو هیئت علمی همکار پژوهشی پژوهشکده فناوری های همگرا
دکتر محمود رضا هاشمی
دکتر محمود رضا هاشمی عضو هیئت علمی همکار پژوهشی پژوهشکده فناوری های همگرا
دکتر فاطمه نارنجی ثانی
دکتر فاطمه نارنجی ثانی عضو هیئت علمی همکار پژوهشی پژوهشکده فناوری های همگرا
دکتر هادی مرادی سبزوار
دکتر هادی مرادی سبزوار عضو هیئت علمی همکار پژوهشی پژوهشکده فناوری های همگرا
دکتر عبدالحسین وهابی
دکتر عبدالحسین وهابی عضو هیئت علمی همکار پژوهشی پژوهشکده فناوری های همگرا
دکتر محمد رضا ناظم زاده
دکتر محمد رضا ناظم زاده عضو هیئت علمی همکار پژوهشی پژوهشکده فناوری های همگرا
دکتر رضا خسروآبادی
دکتر رضا خسروآبادی عضو هیئت علمی همکار پژوهشی پژوهشکده فناوری های همگرا
دکتر فاطمه دهقانی آرانی
دکتر فاطمه دهقانی آرانی عضو هیئت علمی همکار پژوهشی پژوهشکده فناوری های همگرا
دکتر عباس جواهری
دکتر عباس جواهری عضو هیئت علمی همکار پژوهشی پژوهشکده فناوری های همگرا
سید پیمان شریعت پناهی
سید پیمان شریعت پناهی عضو هیئت علمی و همکار پژوهشی پژوهشکده فناوری های همگرا
دکتر رضا کاظمی
دکتر رضا کاظمی مدیر پژوهش‌های علوم اعصاب شناختی
دکتر مهدی ایوانی
دکتر مهدی ایوانی سرپرست آزمایشگاه نوروفیزیولوژی
حسن صمدی
حسن صمدی مدیر داخلی
دکتر غلام عباس خوشبوئی
دکتر غلام عباس خوشبوئی مدیر عامل تیم پژوهشی پایش سلامت پرنیان
مهندس محمد امین شیرزاد
مهندس محمد امین شیرزاد مدیر عامل تیم پژوهشی فراز پردازان
دکتر فریده شاکریان
دکتر فریده شاکریان پژوهشگر گروه علوم اعصاب شناختی
زهرا السادات رضوی
زهرا السادات رضوی پژوهشگر تجربه کاربری و کاربرد پذیری
منیره کرمی
منیره کرمی مدیر منابع انسانی تیم پژوهشی فرازپردازان
آسیه رضایی نیاسر
آسیه رضایی نیاسر پژوهشگر گروه علوم شناختی
سمانه سادات نواب کاشانی
سمانه سادات نواب کاشانی پژوهشگر روان شناسی شناخت و تکامل کودک
زینب قاسم زاده
زینب قاسم زاده پژوهشگر روان شناسی شناخت و تکامل کودک
علیرضا ابوالقاسمی
علیرضا ابوالقاسمی پژوهشگر آزمایشگاه فناوری‌های مغز
مطهره پوررحیمی
مطهره پوررحیمی پژوهشگر آزمایشگاه فناوری‌های مغز
نسترن درجانی
نسترن درجانی پژوهشگر آزمایشگاه فناوری‌های مغز
نیلوفر شه دوست
نیلوفر شه دوست پژوهشگر آزمایشگاه فناوری‌های مغز
محمد ربیعی قهفرخی
محمد ربیعی قهفرخی پژوهشگر آزمایشگاه فناوری‌های مغز
امیرعلی سلطانی تهرانی
امیرعلی سلطانی تهرانی پژوهشگر آزمایشگاه فناوری‌های مغز
حجت عظیمی
حجت عظیمی پژوهشگر آزمایشگاه فناوری‌های مغز
محمد مهدی ابوالقاسمی دهاقانی
محمد مهدی ابوالقاسمی دهاقانی پژوهشگر آزمایشگاه فناوری‌های مغز
زهرا نصیری
زهرا نصیری پژوهشگر گروه علوم اعصاب شناختی
پریسا نویدی
پریسا نویدی پژوهشگر علوم شناختی
بهزاد مهرتاش
بهزاد مهرتاش پژوهشگر گروه علوم اعصاب شناختی