رضا رستمی
رضا رستمی رئیس پژوهشکده
محمدرضا ابوالقاسمی دهاقانی
محمدرضا ابوالقاسمی دهاقانی معاون علمی و فناوری
حسن صمدی
حسن صمدی مدیر داخلی