دکتر رضا رستمی
دکتر رضا رستمی رئیس پژوهشکده
دکتر محمد رضا ابوالقاسمی دهاقانی
دکتر محمد رضا ابوالقاسمی دهاقانی معاون علمی- پژوهشی
زینب السادات مصطفوی
زینب السادات مصطفوی مدیر آموزش و پژوهش
دکتر مجید نیلی احمدآبادی
دکتر مجید نیلی احمدآبادی عضو هیئت علمی همکار پژوهشی پژوهشکده فناوری های همگرا
دکتر احسان چیت ساز
دکتر احسان چیت ساز عضو هیئت علمی همکار پژوهشی پژوهشکده فناوری های همگرا
دکتر یوسف مقدس تبریزی
دکتر یوسف مقدس تبریزی عضو هیئت علمی همکار پژوهشی پژوهشکده فناوری های همگرا
دکتر محمود رضا هاشمی
دکتر محمود رضا هاشمی عضو هیئت علمی همکار پژوهشی پژوهشکده فناوری های همگرا
دکتر فاطمه نارنجی ثانی
دکتر فاطمه نارنجی ثانی عضو هیئت علمی همکار پژوهشی پژوهشکده فناوری های همگرا
دکتر هادی مرادی سبزوار
دکتر هادی مرادی سبزوار عضو هیئت علمی همکار پژوهشی پژوهشکده فناوری های همگرا
دکتر عبدالحسین وهابی
دکتر عبدالحسین وهابی عضو هیئت علمی همکار پژوهشی پژوهشکده فناوری های همگرا
دکتر محمد رضا ناظم زاده
دکتر محمد رضا ناظم زاده عضو هیئت علمی همکار پژوهشی پژوهشکده فناوری های همگرا
دکتر رضا خسروآبادی
دکتر رضا خسروآبادی عضو هیئت علمی همکار پژوهشی پژوهشکده فناوری های همگرا
دکتر فاطمه دهقانی آرانی
دکتر فاطمه دهقانی آرانی عضو هیئت علمی همکار پژوهشی پژوهشکده فناوری های همگرا
دکتر عباس جواهری
دکتر عباس جواهری عضو هیئت علمی همکار پژوهشی پژوهشکده فناوری های همگرا
سید پیمان شریعت پناهی
سید پیمان شریعت پناهی عضو هیئت علمی و همکار پژوهشی پژوهشکده فناوری های همگرا
دکتر رضا کاظمی
دکتر رضا کاظمی مدیر پژوهش‌های علوم اعصاب شناختی
دکتر مهدی ایوانی
دکتر مهدی ایوانی سرپرست آزمایشگاه نوروفیزیولوژی
حسن صمدی
حسن صمدی مدیر داخلی
دکتر آندرآس مولر
دکتر آندرآس مولر همکار بین الملل
دکتر رضا زمردی
دکتر رضا زمردی همکار بین الملل
دکتر نعمت الله جعفری
دکتر نعمت الله جعفری همکار بین الملل
دکتر مایکل نیچه
دکتر مایکل نیچه همکار بین الملل
دکتر آرماند چاتارد
دکتر آرماند چاتارد همکار بین الملل
دکتر کارملو ماریو ویکاریو
دکتر کارملو ماریو ویکاریو همکار بین الملل
دکتر غلام عباس خوشبوئی
دکتر غلام عباس خوشبوئی مدیر عامل تیم پژوهشی پایش سلامت پرنیان
مهندس محمد امین شیرزاد
مهندس محمد امین شیرزاد مدیر عامل تیم پژوهشی فراز پردازان
دکتر فریده شاکریان
دکتر فریده شاکریان پژوهشگر گروه علوم اعصاب شناختی
حسام جلادتی
حسام جلادتی پژوهشگر گروه مدیریت منابع انسانی شناختی
فراز قدرتی زاده
فراز قدرتی زاده پژوهشگر گروه مدیریت منابع انسانی شناختی
زهرا السادات رضوی
زهرا السادات رضوی پژوهشگر تجربه کاربری و کاربرد پذیری
سحر دالوند
سحر دالوند پژوهشگر گروه علوم اعصاب شناختی
آسیه رضایی نیاسر
آسیه رضایی نیاسر پژوهشگر گروه علوم شناختی
سمانه سادات نواب کاشانی
سمانه سادات نواب کاشانی پژوهشگر روان شناسی شناختی و تکامل کودک
زینب قاسم زاده
زینب قاسم زاده پژوهشگر روان شناسی شناختی و تکامل کودک
علیرضا ابوالقاسمی
علیرضا ابوالقاسمی پژوهشگر آزمایشگاه فناوری‌های مغز
مطهره پوررحیمی
مطهره پوررحیمی پژوهشگر آزمایشگاه فناوری‌های مغز
نسترن درجانی
نسترن درجانی پژوهشگر آزمایشگاه فناوری‌های مغز
نیلوفر شه دوست
نیلوفر شه دوست پژوهشگر آزمایشگاه فناوری‌های مغز
محمد ربیعی قهفرخی
محمد ربیعی قهفرخی پژوهشگر آزمایشگاه فناوری‌های مغز
امیرعلی سلطانی تهرانی
امیرعلی سلطانی تهرانی پژوهشگر آزمایشگاه فناوری‌های مغز
حجت عظیمی
حجت عظیمی پژوهشگر آزمایشگاه فناوری‌های مغز
محمد مهدی ابوالقاسمی دهاقانی
محمد مهدی ابوالقاسمی دهاقانی پژوهشگر آزمایشگاه فناوری‌های مغز
زهرا نصیری
زهرا نصیری پژوهشگر گروه علوم اعصاب شناختی
پریسا نویدی
پریسا نویدی پژوهشگر علوم شناختی
بهزاد مهرتاش
بهزاد مهرتاش پژوهشگر گروه علوم اعصاب شناختی
سپهر سیما
سپهر سیما پژوهشگر گروه علوم اعصاب شناختی
سپیده هدایتی
سپیده هدایتی پژوهشگر گروه علوم اعصاب شناختی
صبا کوشامقدم
صبا کوشامقدم پژوهشگر گروه علوم اعصاب شناختی
شهرزاد بهمنی
شهرزاد بهمنی پژوهشگر گروه علوم اعصاب شناختی
سروش صفری
سروش صفری پژوهشگر گروه علوم شناختی
محمد امیر لطفی
محمد امیر لطفی پژوهشگر گروه مدیریت منابع انسانی شناختی
دانیال پندی
دانیال پندی پژوهشگر گروه علوم اعصاب شناختی
فرزانه طالب
فرزانه طالب پژوهشگر آزمایشگاه فناوری‌های مغز