محققان رابط مغز و کامپیوتری ساختند که می‌تواند میان الگوهای مغز و موسیقی ارتباط ایجاد کرده و به کاربر اجازه دهد تا با استفاده از الگوریتم‌هایی، به موسیقی مناسب برای بهبود افسردگی گوش فرادهد.

موسیقی بخشی از زندگی و فرهنگ انسان‌ها است و اثرات مثبتی روی روح و روان انسان دارد. این که موسیقی چگونه روی مغز انسان تاثیر می‌گذارد یک راز قدیمی است که طی سال‌های اخیر محققان به بررسی آن پرداخته‌اند.

پژوهشگران موفق به ساخت رابط مغز و کامپیوتری شدند که می‌تواند برهمکنش میان مغز انسان و احساس برآمده از موسیقی را بهبود دهد.

گوش دادن به موسیقی می‌تواند موجب تغییراتی در فعالیت‌ شبکه‌ای هسته‌ای در مغز شود. محققان با استفاده از این رابط نشان دادند که موسیقی می‌تواند روی رفتار انسان نیز تاثیرگذار شود به طوری که موسیقی آرام می‌تواند فشار خون را تقلیل داده و برخی موسیقی‌ها ضربان قلب را افزایش می‌دهند.

با استفاده از امواج EEG می‌توان الگوهای امواج مغز را بررسی کرد و تاثیر موسیقی روی این امواج را مشخص نمود. محققان با استفاده از رابط مغز و کامپیوتر به مطالعه سطح تحریک بخش‌های مختلف مغز در اثر شنیدن موسیقی پرداختند.

پژوهشگران در حال افزایش کار روی روش‌ها و فناوری‌های نرونی جدید هستند تا با استفاده از آن روی افزایش برهمکنش با موسیقی یا دیگر هنرها کار کنند.

این که بتوان داده‌های فیزیولوژیکی را شناسایی و اندازه‌گیری کرد و آن را با حالت‌های روحی و روانی ارتباط داد، فرصت‌های تازه‌ای برای توسعه فناوری‌های جدید و بهبود بخش سلامت ایجاد می‌کند. این گروه تحقیقاتی به دنبال توسعه سامانه‌هایی است که بتواند فعالیت‌های مغز را اندازه‌گیری کرده و با استفاده از آن به موسیقی‌دانان کمک کند تا موسیقی را برای بهبود حال مخاطب تولید کنند. در واقع زمانی که فرد در حال افسردگی است این حالت توسط دستگاه شناسایی شده و با کمک الگوریتم‌هایی موسیقی متناسب با شرایط فرد و در راستای بهبود حالات روحی و روانی وی نواخته می‌شود.

این تحقیق زمانی ارزش زیادی پیدا می‌کند که بدانیم در آنالیزهای انجام شده تا کنون، تاثیر موسیقی درمانی روی سطح افسردگی ثابت شده است.

برچسب ها موسیقی‌درمانی