علوم شناختی از گذشته مورد توجه متخصصان در حوزه های مختلف علمی بوده است. امروزه به سبب پیشرفت های تکنولوژی و افزایش درک و کاربرد این علوم، توسعه مفاهیم و کاربست های شناختی در اکثر حوزه های علمی مانند اقتصاد، ارتباطات، روانشناسی و به ویژه مدیریت و رهبری  قابل توجه است.

امروزه پژوهش هاي شناختی در مدیریت منابع انسانی از اهمیت بیشتري نسبت به گذشته برخوردار است. یکی از دلایل این توجه، پیشرفت هاي حاصل شده درخصوص درك فعالیت مغز و فرایند های ذهنی انسان است. به علاوه باتوجه به توسعه تحقیقات میان رشته اي در مدیریت منابع انسانی، محققان بیشتري به بررسی فرآیندها و مدل هاي ذهنی و احساسات افراد در سازمان ها علاقه نشان می‌دهند.

20210110_110950