عدم آگاهی از وضعیت کودکان در بدو ورود به اولین دوره آموزشی میتواند باعث مشکلات عدیده ای در زمینه آموزش و پرورش، همچون زدگی از تحصیل یا عقب ماندگی از تحصیل آنها گردد. بنابراین تحلیل آمادگی کودکان برای ورود به مدرسه و ارزیابی سطح آنها میتواند کمک موثری در نحوه تعامل با کودکان و تعیین آموزشهای مورد نیاز آنها بنماید. در سطح دنیا بسته های ارزیابی موفقیت تحصیلی و تحلیل آمادگی بسیاری، همچون بسته وودکاک جانسون ، طراحی و استفاده شده است. ولی متاسفانه این بسته ها عمدتا غیربومی بوده و بدلیل قلم کاغذی بودن نیاز به متخصص برای استفاده از آنها وجود دارد. لذا طراحی و استفاده از بسته های بومی قدم اول در جهت استفاده بهتر از اینگونه ارزیابی ها در ایران میباشد. از سوی دیگر، نیاز به کامپیوتری کردن این بسته ها برای کاهش نیاز به متخصص و افزایش دسترسی به آنها در سطح کشور وجود دارد.  با اجرای طرح کامپیوتری کردن بسته های طراحی شده در ایران  میتوان چنین ارزیابی ای را در سطح کشور فراهم نموده و باعث جلوگیری از این مشکلات گردید.