فناوری مکانیابی در فضاهای بسته
کاربردها
• جانمایی و مسیریابی در فضاهای بزرگ
• کنترل دسترسی
• مدیریت اموال
• تحلیل تردد