Brain Computer Interface (BCI) سامانه ارتباط کامپیوتر با مغز مجموعه‌ای از حسگرها و تحرک کننده‌های الکتریکی و پردازشگرهای سیگنال‌های مغزی می‌باشد که  ابتدا با حسگرهای متصل شده به مغز اقدام به دریافت سیگنال کرده و سپس در واحد پردازش اقدام به تقویت و پردازش اولیه در سخت افزار می‌گردد و سپس با توجه به محرک‌های محیطی سیگنال‌های مغزی بررسی شده و در محیط نرم افزاری پردازش می‌شود و ویژگی‌های مورد نظر استخراج می‌شود و از روی این ویژگی‌ها برای آنکه آزمودنی چه فعالیتی را در نظر دارد که به اجرا برساند و یا در حال انجام می‌باشد را تعیین نمود و در مراحل نهایی به وسیله تحریک الکتریکی مغزی ناشی از بازخور این سیگنال‌های مغزی می‌توان فعالیت‌های آزمودنی را کنترل نمود.