شری ترکل (Sherry Turkle) نویسنده این مقاله معتقد است، محصولات ارتباطی ما را به فرافکنی دعوت نمی¬کنند، بلکه به برقراری ارتباط دعوت می‌کنند. مردم در آینده نزدیک یاد می‌گیرند که با گفتگو و حرکات با کامپیوترها ارتباط متقابل داشته باشند.همچنین برای برقراری ارتباط موفق با کامپیوتر لازم نیست نحوه‌ی کار آن را بدانند، بلکه باید بتوانند آن را به عنوان ارزش ارتباطی یک رابط تلقی کنند؛ یعنی، همان گونه که با انسان‌های دیگر ارتباط برقرار می‌کنند حالت عاطفی او را نیز ارزیابی کنند.
همچنین در این مقاله بیان شده است، اشیای کامپیوتری، محرک فکر و احساس هستند. آنها پرسش های جدیدی را مطرح می کنند و مباحث جدیدی در مورد ماهیت ذهن، معنای زنده بودن، خصوصیات ویژه ی شخص بودن انسان و اختیار و هدف داشتن ارایه می کنند. کامپیوتر، فلسفه را به زندگی روزمره می آورد.
در این مقاله ارتباط متقابل انسان و کامپیوتر با بیان مثال‌هایی تشریح شده است و در پایان نویسنده تاکید داشته،دادن خصوصیات انسانی به فناوری‌ها، مطالب زیادی را در مورد خودمان به ما یاد می‌دهد. برای این که فناوری بتواند انسان را تقویت کند، باید آن را انسانی کنیم.