کارگاه دو روزه‌ کاربردهای بالینی و پژوهشی ثبت همزمان نوار مغز و تحریک مغناطیسی مغز در پژوهشکده فناوری‌های همگرا دانشگاه تهران درروزهای پنج شنبه و جمعه مورخ 12 و 13 دی ماه 1398 برگزار شد.
تحریک مغناطیسی فراجمجمه‌ای (TMS) و ثبت فعالیت الکتریکی مغز (EEG) به صورت همزمان (TMS-EEG) به عنوان ابزاری قدرتمند برای بررسی غیرتهاجمی مدارهای مغزی در انسان مطرح شده و امکان ارزیابی خصوصیات مختلف قشر مغز از جمله تحریک پذیری و ارتباطات درونی را فراهم کرده است. در طول دهه‌های گذشته این روش برای جمعیت های بالینی مختلف مورد استفاده قرار گرفته و متخصصان امر را قادر ساخته تا نشانگرهای زیستی مبتنی بر TMS-EEG را در زمینه پاسخ به درمان و آسیب شناسی کارکردی مغز توسعه دهند.
در این کارگاه دو روزه و با حضور دکتر رضا زمردی متخصص علوم اعصاب محاسباتی و پژوهشگر ارشد موسسه اعتیاد و سلامت روان (CAMH) دانشگاه تورنتو در کانادا به مباحث مختلفی در این حوزه ارائه شد. این موضوعات شامل مبانی و آنالیز ثبت همزمان نوار مغز و تحریک مغناطیسی (TMS-EEG) کاربردهای بالینی TMS-EEG و دورنمای پژوهشی و بالینی TMS-EEG بود.
 
 
_ATK6987
 
_ATK6917